ហ្គេម

បាការ៉ាត់&វ៉ារ្យ៉ង់

ផ្សាយផ្ទាល់បាការ៉ាត់

បង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅប្រទេសបារាំងក្នុងអំឡុងសតវត្សទី១៩ ហ្គេមបាការ៉ាត់មិនចំណាយពេលយូរក្នុងការទទួលស្គាល់នៅ លើពិភពលោក។ដែរពេញនិយមលេងដោយអ្នកលេងចាក់ភ្នាល់កាស៊ីណូទាំងអស់ វាជាហ្គេមមួយដែរទទួលស្គាល់ក្នុងឧស្សាហ៍ កម្មល្បែងចាក់ភ្នាល់ដែរកាស៊ីណូនីមួយៗត្រូវតែមាន។

ដែរអាចជ្រើសរើសធ្វើការចាក់ភ្នាល់លើ ខាងមេ កូន ស្មើគ្នា តុនីមួយៗជាមធ្យមអាចលេងបានហ្គេម៧០ក្នុងមួយម៉ោង។

ប្រព័ន្ធរបស់យើងក៏ផ្តល់នូវលក្ខណៈងាយស្រួលដែរអាចហៅបានថា “”ការបញ្ជាក់ដោយស្វ័យប្រវត្ត””ដែលប្រព័ន្ធនេះនឹងជ្រើសរើស
ចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ដោយមានកំណត់) និងមានការបញ្ជាក់ពីពេលវេលាចាក់ភ្នាល់ត្រឹមត្រូវ។

ហ្គេមទាំងនេះមានតាមរយៈ ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អ្នកចែកបៀ អ្នកលេងចាក់ភ្នាល់និងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ល្បែងផ្សេងៗចេញពី ស្ទូឌីយោផងដែរ។

ផ្សាយផ្ទាល់បាការ៉ាត់ធានារ៉ាប់រង

ជាប្រភេទបាការ៉ាត់មួយផ្សេងទៀត ដែរអ្នកលេងអាចទិញធានារ៉ាប់រងដើម្បីការពារពួកគេពីចាញ់ខ្លាំងបន្ទាប់ពីស្លឹកបៀ៤ស្លឹកត្រូវ បានចែកជូន។ បាការ៉ាត់ផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពថ្មីជាមួយក្បូនច្បាប់លេងថ្មី។ ផ្តល់នូវលទ្ធភាពជាច្រើនសម្រាប់ការចាក់ភ្នាល់ យុទ្ធសាស្រ្តផ្សេងៗនិងសក្តានុពលជាច្រើនសម្រាប់អ្នកលេងចាក់ភ្នាល់ទាំងអស់។ពួកគេនឹងមិនចាក់ចេញពីបាការ៉ាត់នោះឡើយ។

ផ្សាយផ្ទាល់បៀអ៊ុតបាការ៉ាត់

ជាបទពិសោធបាការ៉ាត់មួយផ្សេងគ្នា ដែរអ្នកលេងអាចអ៊ុតសន្លឹកបៀដែរពួកគេចងបាន។ សេចក្តីរំភើបនិងភាពសប្បាយរីករាយគឺ ជាគោលដៅរបស់ហ្គេមបាការ៉ាត់។

ហ្គេមទាំងនេះមានតាមរយៈការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អ្នកចែកបៀ អ្នកលេងចាក់ភ្នាល់និងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ល្បែងផ្សេងៗចេញពីស្ទូឌី យោផងដែរ។

ទំនាក់ទំនង