ផលិតផល

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការិយាល័យ (BOS)

គន្លឹះដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងមុខជំនួញកាស៊ីណូអនឡាញគឺ សមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងពេលវេលាពិតប្រាកដ។ ការរចនាឡើងនិងគ្រប់គ្រងដោយក្រុមការងារអន្តរជាតិរបស់យើង យើងផ្តល់ជូននូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការិយាល័យដែររួមបញ្ចូលរាល់ ផលិតផលនិងល្បែងចាក់ភ្នាល់ទាំងអស់របស់យើង។

លក្ខណៈពិសេសទាំងនោះរួមមាន:

 • ត្រួតពិនិត្យពេលវេលាពិតប្រាកដនៃល្បែងនីមួយៗ
 • ប្រព័ន្ធរបាយការណ៍
 • វិភាគទិន្នន័យ
 • លេខសង្ងាត់ស្តងដារមួយដែរអាចធ្វើការឡុកចូល(logon)សម្រាប់ភាគហ៊ុនិកទាំងអស់ (ប្រតិបត្តិករ ភ្នាក់ងារ សាខា ជាដើម) ដែរអាចចូលដំណើរការបានតាមកម្រិតដែរបានអនុញ្ញាត
 • សេចក្តីសង្ខេបលើផ្ទាំងគ្រប់គ្រង
 • គណនាការឈ្នះចាញ់យ៉ាងពេញលេញ
 • មានភាពបត់បែនក្នុងការបែងចែកប្រាក់ចំណេញ
 • ស្ថិតិនិងរបាយការណ៍យ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ការលេងហ្គេមជាលក្ខណៈបុគ្គល
 • លក្ខណៈពិសេសក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ប្រតិបត្តិករកែតម្រូវនិងដំណោះស្រាយផ្សេងៗ
 • មានការគាំទ្រនិងត្រួតពិនិត្យពីអ្នកគ្រប់គ្រងជាលក្ខណៈពិសេសដើម្បីការពារសន្តិសុខសុវតិ្ថភាព
 • ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មកម្រិតខ្ពស់និងជម្រើសជាច្រើនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ
 • ការជូនដំណឹងនិងធ្វើឱ្យទាន់សម័យដោយស្វ័យប្រវត្តិ
 • មានច្រើនជម្រើសក្នុងការទូទាត់សាច់ប្រាក់
 • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងភ្នាក់ងារ(ទម្រង់ឥណទាន)ដែរភ្នាក់ងារអាចទទួលបានឥណទាននិងដាក់ប្រាក់បញ្ញើរសម្រាប់អតិថិជន
 • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសាខា(ទម្រង់សាច់ប្រាក់)រួមបញ្ចូលទាំងប្រព័ន្ធប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់សាខាដែរអតិថិជនអាចធ្វើការវេរប្រាក់

លក្ខណៈពិសេសទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងគណនីតែមួយលើវិមជ្ឈការផលិតផលនិងដំណោះស្រាយទាំងអស់ដែលអ្នកបានជ្រើសរើស។ ដោយមានឯកសារតែមួយ តែទទួលបានគ្រប់ផ្នែកនៃគេហទំព័រល្បែងចាក់ភ្នាល់របស់អ្នកព្រមទាំងគ្រប់គ្រងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយមាន ប្រសិទ្ធិភាព។

ទំនាក់ទំនង