ដំណោះស្រាយ

ជួលកាស៊ីណូលើតុសម្រាប់កាផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ខ្លួន

ខណៈជាម្ចាស់មូលដ្ឋានគ្រឹះកាស៊ីណូ យើងក៏ជាម្ចាស់ល្បែងចាក់ភ្នាល់កាស៊ីណូលើតុទាំងអស់របស់យើងផងដែរ។ ប្រសិនបើគេហទំព័រ របស់អ្នកមានសេវាកម្មផ្សាយបន្តផ្ទាល់រួចហើយ ប៉ុន្តែអ្នកចង់ឱ្យមានល្បែងចាក់ភ្នាល់ថ្មីៗបន្ថែមទៀតសម្រាប់កាស៊ីណូ របស់អ្នក តុកាស៊ីណូរបស់យើងគឺរងចាំការបម្រើរបស់អ្នកជានិច្ច។
1v3b8753

ទំនាក់ទំនង